ขอ”ผวจ.-ผู้นำท้องถิ่น”ดันขยะครัวเรือนต้นแบบแก้วาระแห่งชาติ

“สถ.”สานต่อแนวทางแม่บ้านมหาดไทย ขอ “ผวจ.- ผู้นำท้องถิ่น” ทำถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบ พร้อมผลักดันทั่วทุกพื้นที่ เชื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ผลจากการที่ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย

รวมทั้งดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมสถ.ได้ลงพื้นที่จ.ลำพูนเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20ก.พ.61 ที่ผ่านมา ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศประจำปี 2560 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป แก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ทางกรมเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ช่วยจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตนด้วย พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมมือกันจัดทำถังขยะอินทรีย์ฯ โดยใช้จุดพื้นที่ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนได้จัดทำไว้ นำไปเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก  ให้สังคมตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดขยะที่ดี ช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่เป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึก ทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้บ้านเมืองเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews